อาคาร Golden Mile Complex จุดนัดพบของคนไทยในประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมเดินทางเข้าไปทำงาน เนื่องจากมีค่าตอบแทนที่สูงมาก อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะไม่มีพรมแดนที่ติดต่อกัน และมีสถานที่ๆเป็นศูนย์รวมคนไทยได้พบปะ นั้นคือ อาคาร Golden Mile Complex

แต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดและให้ค่าตอบแทนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมีคนไทยเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือ เกิดชุมชนคนไทยหรือการรวมกลุ่มกันของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ขึ้นมา

แน่นอนว่าจะต้องอาศัยสถานที่ทางกายภาพให้ผู้คนได้มาพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน

โดยสถานที่ดังกล่าว มีชื่อเรียกว่า อาคาร Golden Mile Complex ตั้งอยู่บนถนน Beach Road สามารถเดินทางไปยังอาคารดังกล่าวได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี Nicoll Highway ทางออก A

ซึ่งอาคาร Golden Mile Complexจะมีทั้งหมด 16 ชั้น ในบริเวณชั้นที่ 1-3 จะเป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านอาหารไทย ร้านขายของชำ ร้านคาราโอเกะ ที่รับส่งเงินกลับประเทศไทย เป็นต้น ส่วนชั้นที่เหลือขึ้นไปจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่ตั้งสำนักงานต่างๆ

ในชั้นที่ 1-3 ของอาคาร Golden Mile Complexได้กลายมาเป็นจุดนัดพบของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดของแรงงาน ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจของอาคาร Golden Mile Complexนั้นไม่ได้เป็นเพียงที่ตั้งของร้านค้าต่างๆ เท่านั้น

แต่ยังเป็นจุดนัดพบของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อมีกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานทอดกฐินสามัคคี หรืองานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ก็จะมีการรวมตัวกันของคนไทยในประเทศสิงคโปร์เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นในลักษณะของอาสาสมัคร ที่ร่วมใจกันเดินทางมาเพื่อจัดเตรียมงาน ทั้งในด้านของการระดมทุนงบประมาณหรือจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นภายในอาคาร Golden Mile Complexทั้งสิ้น

ดังนั้น ถือได้ว่า อาคาร Golden Mile Complexซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้คนไทยในประเทศสิงคโปร์ได้มามีปฏิสัมพันธ์กันนั้น ได้ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการได้เห็นประโยชน์จากการร่วมมือกันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะ และทำให้ความสัมพันธ์ของคนไทยในประเทศสิงคโปร์มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ติดตาม เที่ยวยังไงให้มันส์ และติดตาม เลือกโรงแรม เลือกที่พักรายวัน เลือกอย่างไรให้ถูกใจตอบโจทย์

Back To Top