Tag: ที่พักเมืองลำพูน

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ท่องเที่ยว เมืองลำพูน สัมผัสวิถีชุมชนเก่าแก่

เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,300 ปี จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานต่างๆมากมาย และนอกจากนี้ยังคงวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ที่แสนจะอบอุ่นสำหรับผู้ที่ได้มาเยือนทุกคน ซึ่งมีสถานที่ ท่องเที่ยว ที่คงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมอยู่ไว้หลายแห่ง เช่น ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและคงความวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเช่นในอดีต ซึ่งผู้ที่มาเยอะทุกคนจะได้สัมผัสถึงการเป็นอยู่ของชาว ปกาเกอะญอ ที่ยังคงอยู่ร่วมกับพระพุทธศาสนาได้แบบดั้งเดิม ยังมีการรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านไว้อย่างดี นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านใช้วิถีชีวิตอยู่แบบพอเพียง หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ผู้ชายก็จะทำงานสวนและรับจ้างทั่วไป ส่วนผู้หญิงก็จะทอผ้าเป็นอาชีพหลัก ถึงบ้านที่อยู่อาศัยก็สร้างแบบเรียบง่าย และใช้ฝืนสำหรับการหุงหาอาหารในแต่ละวัน ชุมชนพระบาทห้วยต้ม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชนทางพระพุทธศาสนา  จุดเด่นของ สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนพระบาทห้วยต้ม แห่งนี้ก็คือ  แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ก็ตามแต่เป็น หมู่บ้านที่มีเลื่อมใสความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็นชาวปกาเกอะญอ ที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมเนื่องจาก ได้มีความเคารพต่อครูบาชัย ที่เป็นพระชื่อดังในสมัยนั้น และได้รับคำสั่งสอน มาใช้ใน การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในการกินและความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านนี้จะรับประทานอาหารเจ ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดและไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหาร และในทุกเช้าชาวบ้านจะทำกิจวัตรประจำวันที่สำคัญนั่นก็คือการตักบาตรทำบุญ  และชาวบ้านที่นี่ยังทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยตัวเองและมีการทอผ้าด้วยวิธีโบราณแบบ กี่เอว ที่เป็นการทอผ้าด้วยเส้นด้ายทีละเส้น มีความประณีตบรรจง […]

Back To Top