Tag: เที่ยวอยุธยา

เที่ยวอยุธยา กับอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา มีอะไรน่าสนใจบ้าง

เที่ยวอยุธยา หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องห้ามพลาด ก็ต้องยกให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลย ถือเป็นเมืองที่เรื่องราวโบราณมากมาย ก่อนนี้เคยเป็นราชธานีที่ยาวนานที่สุด ถึง 417 ปี ซึ่งเป็นสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครอง ศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ศิลปะแขนงต่างๆ ภาษา ทั้งหมดนี้ก็ถูกสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะโบราณสถาน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพื่อชื่นชมความงดงาม ทางเราขอพาทุกคนไปที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยากันเลย วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่แรกที่ห้ามพลาด กันที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ นับเป็นโบราณที่สำคัญ เคยเป็นสถานที่สำหรับพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ภายในวัดก็จะมี เจดีย์ 3 องค์เรียงกันอยู่ ลักษณะของทรงลังกา ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ ต่อมาคือวิหารหลวง ภายในนั้นมีพระศรีสรรเพชญดาญาณประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดสีดำ และก็ยังมีมณฑปจัตุรมุข ที่ถูกสร้างในสมัยของพระนารายณ์มหาราช เป็นสถานที่ของพระพุทธรูปทั้งสี่อิริยาบถ ก็คือ นั่ง นอน เดิน และยืน วัดไชยวัฒนาราม สถานที่ต่อมากันเลย เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของสมัยอยุธยา ซึ่งมีความงดงามและต้องมาให้ได้ วัดไชยวัฒนารามนี้ถูกสร้างโดยสมเด็จพระเข้าปราสาททอง เริ่มชมกันที่ พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธานอยู่บริเวณกลางวัด และเป็นทรงจัตุรมุข ด้านบนสุดเป็นทรงดอกบัวตูม […]

Back To Top